Saltar al contenido

Protecció de Dades

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades i els del seu fill/a i/o tutelat/a seran incorporats al sistema de tractament titularitat del CLUB UNIÓ ESPORTIVA VALL DELS ALCALANS amb CIF G96117924 i domicili social situat en CARRER M. NIETO i V. GALDON Nº4, REAL, 46194, VALÈNCIA, amb la finalitat de poder formar part de l’equip esportiu i poder participar en les activitats pròpies de l’entitat. En compliment amb la normativa vigent, el CLUB UNIÓ ESPORTIVA VALL DELS ALCALANS informa que les dades seran conservades durant un termini legalment establert.

Amb la present clàusula queda informat que les dades seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb les finalitats esmentades amb anterioritat.

El CLUB UNIÓ ESPORTIVA VALL DELS ALCALANS informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el CLUB UNIÓ ESPORTIVA VALL DELS ALCALANS es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic uevalldelsalcalans@hotmail.com

Podran dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

D’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per a utilitzar les imatges del seu fill/a i/o tutelat/a, captades mitjançant fotografies o vídeos, per a publicar-les en la pàgina web de l’entitat, així com en xarxes socials o altres mitjans de comunicació.

En últim lloc, el CLUB UNIÓ ESPORTIVA VALL DELS ALCALANS informa que en realitzar la inscripció en línia atorga el consentiment explícit per al tractament de les seves dades i els del seu fill/a i/o tutelat/a.