Saltar al contenido

Reglament Intern

PREÀMBUL

La U.E. VALL DELS ALCALANS som una entitat esportiva i social sense ànim de lucre. Vam ser fundats l’any 1988. Som un Club que pertany als pobles de Montserrat, Montroi i Real.

El present Reglament Intern té per objecte regular la organització i funcionament del Club, dins del marc constituït per la Legislació Esportiva vigent i amb subjecció plena que l’estableix al programa de formación i al seus Estatuts. Per això, qualsevol recomanació, norma, sanció o actuació emanada del Club, només té com a finalitat contribuir a l’adequada formació de la personalitat i valors humans de tots i cadascun dels integrants del mateix, mitjançant l’esport que han escollit, en aquest cas, el futbol.

Per dur a terme aquest pla, el Club ha creat una estructura organitzativa composada pel Director Esportiu, Coordinadors/es, Entrenadors/es i Delegats/des que, basant-se en l’objecte fonamental anteriorment exposat i recolzant-se en una sèrie de procediments d’actuació, tenen al seu càrrec les següents responsabilitats bàsiques:

 • La formació tant tècnica i tàctica, com de caràcter esportiu, de tots els components dels equips al seu càrrec.
 • La formació integral dels jugadors com a persones, seguint el programa de formació del Club.
 • La gestió, seguiment i control d’equips i jugadors/es, en totes les categories.
 • Mantenir el prestigi esportiu del Club, en cada categoria i competició en què participi qualsevol equip del mateix.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

El present Reglament serà d’aplicació en els següents àmbits

Personal:

Els esportistes inscrits a la U.E. VALL DELS ALCALANS des de la formalització de la seva inscripció fins la seva baixa.

 • A tot el personal tècnic de la U.E. VALL DELS ALCALANS.
 • A tots els pares/mares/tutors dels jugadors des del moment de la inscripció del fill/a fins la seva baixa de la U.E. VALL DELS ALCALANS, en aquells aspectes que els siguen     aplicables.
 • Al personal auxiliar de la U.E. VALL DELS ALCALANS.
 • A totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu temporalment formen part de la U.E. VALL DELS ALCALANS.

Espai:

 • A les instal·lacions esportives on es realitzen les activitats del Club.
 • A qualsevol instal·lació esportiva, local, edifici o espai als que es desplacen els components del Club en la seva totalitat o en part, bé sigua de manera esporàdica o habitual per a realitzar les activitats esportives.

Norma general aplicable:

A tots els efectes, el Director Esportiu, Coordinadors/es, Entrenadors/es, Delegats/des i Jugadors/es seran responsables directes de les accions comeses per ells/es mateixos/es. L’incompliment per part de les persones enumerades anteriorment de qualsevol de les obligacions recollides al present Reglament i especialment relatives a:

 • El respecte i compliment de les normes i reglament de la competició.
 • La falta de dedicació i esforç necessaris per al desenvolupament de l’activitat esportiva.
 • El respecte al material esportiu i a les instal·lacions utilitzades en la pràctica esportiva.
 • El respecte de la imatge personal i del Club, així com de respecte de les persones que ostenten càrrecs de representació en ell, incloent entrenadors/es i delegats/des, facultaran al Club, a través de la seva Junta Directiva, per imposar a la persona o persones directament responsables les pertinents sancions, i fins i tot expulsar-los de l’equip i del Club en casos de reiteració o extrema gravetat.

El present reglament estarà penjant al lloc web del Club per a que en qualsevol moment, ja siga com a soci/a, jugador/a, o membre en general de la institució, es puga consultar.

ESTRUCTURA I ÓRGANS DE GESTIÓ

Junta directiva

La Junta Directiva és l’òrgan de direcció i administració del Club, i com a tal, executarà els acords adoptats per l’Assemblea General.

Funcions de la Junta Directiva:

 • Dirigir la gestió del Club, vetllant pel compliment del seu objecte social.
 • Crear les comissions o grups de treball que considere necessàries.
 • Confeccionar els pressupostos, el balanç i memòria anual que hagen de ser sotmesos a l’aprovació de l’Assemblea.
 • Proposar a l’Assemblea General la redacció o reformes del Reglament de Règim Intern fixant les normes corresponents.
 • Mostrar cordialitat i respecte a tots els components del Club i, sobre tot, als membres dels equips rivals, àrbitres i membres federatius oferint-los qualsevol tipus de ajuda que puguen precisar.
 • Procurar tenir un comportament exemplar davant el públic evitant tacar la imatge del Club.
 • Vigilar el fidel compliment dels Estatuts i Reglaments del Club mitjançant la Comisio disciplinaria, tenint la facultat per obrir expedients disciplinaris, imposar sancions o expulsar del Club a qui no complisca amb els requisits i exigències exposades.

Comisió disciplinària

Aquest comité estarà composat pel President del Club o persona a qui delegue, i integrat pel Director Esportiu i un altre membre de la Junta Directiva. Aquest comité pot demanar per a la seva resolució els informes o dictàmens tècnics precisos i formularà a la Junta Directiva una proposta de Resolució.

Aquest comité garantirà, en l’àmbit de la seva competència, l’exercici dels drets reconeguts als jugadors/es, entrenadors/es, delegats/des així com a pares i mares o tutors i vetllaran pel compliment dels deures corresponents. Així mateix, afavoriran la participació efectiva de tots els membres del Club en la vida del mateix, en la seva gestió i en la seva avaluació.

Director Esportiu

El Club comptarà amb la figura del Director Esportiu, persona que s’encarregarà de gestionar directament tots els assumptes estrictament esportius dins del Club en l’àmbit de totes les categories del Director Esportiu.

Serà elegit o destituït per la Junta Directiva del Club.

Funcions del Director Esportiu:

 • Dirigirà, coordinarà i controlarà totes les activitats dels diferents equips del Club, relatives a entrenaments, horaris, i partits de competició, tant oficial com de caràcter amistós.
 • Serà el encarregat de organitzar, junt als coordinadors, tots els tornejos i els campus del Club que es fan durant la temporada.
 • Executarà les directrius emanades de la Junta Directiva del Club, que li seran comunicades a través del responsable nomenat per la Junta.
 • Proposarà a la Junta directiva els entrenadors/es elegits per a cada equip, podent canviar-los d’equips segons avance la temporada.
 • Farà complir el Reglament Intern a tots els jugadors, entrenadors i delegats, instant-los al seu coneixement i posada en pràctica.
 • Gestionarà, controlarà i efectuarà el seguiment de tots els jugadors i entrenadors del Club, estant a la seva disposició de cara a resoldre qualsevol problema que se li presente, recolzant-se amb l’equip de coordinadors que ell haurà designat.
 • Marcarà les directrius a seguir a cada coordinador i entrenador a principis de temporada pel que fa a mètodes d’entrenament, sense perjudici dels acords a què arribi amb els mateixos per al desenvolupament de la seva tasca, així com els objectius a aconseguir en la mateixa.
 • Tindrà la facultat de passar als jugadors d’un equip a un altre, sempre que la situació esportiva així ho aconselle, fins i tot canviant-los de categoria sempre que no s’incompleixquen ni vulneren els Reglaments de la Federació Valenciana de Futbol.
 • Aconsellarà a la Junta Directiva el cessament de qualsevol entrenador quan no es compleixca amb les directrius marcades, o incompleixca de manera clara el que indica el Reglament de Règim Intern.
 • Tindrà l’obligació de guardar les bones formes i respecte en qualsevol àmbit del seu treball, exigides a qualsevol altre component del Club.
 • Estarà obligat a complir les recomanacions i obligacions que li siguen assignades en el present Reglament, així com les que li foren encomanades per la Junta Directiva.
 • Tindrà plens poders sobre els coordinadors, entrenadors, delegats i jugadors de tots els equips del Club, sempre dins de les normes establertes en el present Reglament Intern.
 • Respectarà la intimitat del vestidor, no podent influir ni pensar en cap decisió presa dins el mateix, on serà l’entrenador el màxim responsable, llevat que sigua requerit per a això.
 • Haurà de vetllar perquè siguen complides les sancions imposades per la Federació Valenciana de Futbol i altres estaments esportius.
 • El director esportiu és el que una vegada complits els deures dels entrenadors/es autoritzarà el reemborsament de les seves despeses, amb l’autorització per a poder retenir-les en el cas d’incompliment dels deures de qualsevol entrenador/a.
 • Prepararà una reunió amb els coordinadors , els jugadors de cada equip i els seus familiars per poder donar a conèixer els objectius, reglament intern, metodologia i funcionament dl club, al començament de cada temporada.
 • Cursarà les fitxes federatives (previ abonament de les quotes i sempre que tota la documentació sol·licitada estiga completa).

Coordinadors

En el nostre organigrama els coordinadors són el nexe entre els entrenadors i el director esportiu. A més el seu treball s’estén també fora del camp en la relació i comunicació directa amb els familiars dels jugadors que hauran de dirigir-se a ell per a qualsevol dubte o consulta sobre qüestions esportives permetent així que l’entrenador puga exercir la seva funció de la millor forma possible.

Funcions dels coordinadors:

 • Gestionar tot allò relacionat amb els entrenadors, el preparador físic i el fisioterapeuta.
 • Supervisió del material necessari per als entrenaments i informar al Director Esportiu quan siga necessari comprar qualsevol cosa.
 • Transmetre als conserges la informació sobre els horaris  d’entrenament, partits, vestidors, etc.
 • Organització i coordinació, junt al director esportiu, de partits amistosos, tornejos i campus del Club.
 • Preparació dels horaris dels partits de cada setmana i tramesa de la informació als entrenadors i a l’àrea de comunicació i xarxes socials per la publicació a la pàgina web, facebook, etc.
 • Supervisar els entrenaments per a la correcta aplicació de la metodologia de entrenament, la correcta utilització del llenguatge i el correcte tracte al jugador.
 • Donar feedback als entrenadors i als jugadors de cada equip després de cada entrenament per a valorar tant positiva com negativament el treball que han realitzat.
 • Supervisar els partits per a fer una avaluació mes detallada 
 • Demanar als delegats el registre de minutatge dels jugadors després de cada partit
 • Avaluar als entrenadors i jugadors dos vegades durant la temporada amb la finalitat de modificar o ratificar el treball que s’està fent.
 • Resoldre qüestions relacionades amb queixes de familiars, esportistes, o qualsevol altra, excepte els de tipus disciplinari (a excepció de les faltes tipificades com a lleus).
 • Qualsevol altre tasca encomenada per la Junta Directiva.

Delegats

Es absolutament necessari i obligatori tenir un delegat en cada equip. El delegat el podrà proposar l’entrenador o el director esportiu i serà l’enllaç entre el cos tècnic i els familiars dels integrants de l’equip.

Funcions del delegats:

 • Controlar si cal portar la segona equipació en qualsevol desplaçament on puga ser requerida per la similitud dels colors de l’equipatge de l’equip contrari; si es el cas, demanar-la als encarregats de material i un cop recollida entregar-la als entrenadors el dia de partit. Aquesta segona equipació haurà de ser recollida pel delegat després del partit i entregar-la als encarregats de material del Club el primer dia d’entrenament.
 • Opcionalment abastir els bidons d’aigua i donar-los als entrenadors el dia de partit. Per motius d’higiene i operatius, es recomana que cada jugador tingui la seva pròpia botella d’alumini amb aigua.
 • Serà el representant dels pares per qualsevol consulta, petició, queixa, etc…que afecte a la totalitat o la gran majoria dels pares/tutors dels jugadors integrants de l’equip; en aquest cas ell serà el que demanarà la reunió al coordinador. En cas que siguin casos individuals, seran els propis afectats els que gestionaran la reunió amb el coordinador.
 • Podrà estar al terreny de joc, a la banqueta prèvia autorització de l’entrenador i només si disposa de llicència federativa. En cap cas podrá intervenir en les funcions tècniques i tàctiques atribuïdes als entrenadors.
 • Previa autorització de l’entrenador podrà entrar als vestidors a ajudar, sobre tot, en els casos dels jugadors mes menuts per ajudar als jugadors/es a vestir-se abans i/o després del partit.
 • Facilitarà la tasca organitzativa de l’equip en els partits (gestió de la app de delegats, material esportiu, farmaciola, partes d’accident o lesió, etc.).
 • Representarà a l’equip, siguent l’enllaç entre el Club, l’equip contrari i l’àrbitre. El delegat, obligatoriament, ha d’atendre a l’àrbitre en els partits que es juguen a casa acompanyant-lo al vestuari tant en la seva arribada com en el descans. És una tasca fonamental per la bona  imatge del Club que, indirectament, afecta al bon desenllaç dels partits.
 • El delegat és el responsable de controlar sempre el contingut de l’acta arbitral al final del partit (resultat, canvis, targetes…).

Entrenadors

Els entrenadors són aquells membres del Club que tenen assignada la funció docent en l’àmbit esportiu, i que la seua pràctica s’orientarà a l’assoliment dels objectius educatius i esportius establerts al PROYECTE DE FORMACIÓ del Club. Per la seua proximitat al jugador, constitueix el nucli principal de la seua formació i tenen l’absoluta confiança de la Direcció Esportiva i de la Junta Directiva.

Drets dels entrenadors

 • Exercir les seues funcions, tot respectant el projecte de formació i reglament del Club en el equip que se li assigne.
 • Utilitzar els mitjans materials i instal·lacions del Club per assolir els objectius, tenint present les normes que regulen el seu ús.
 • En cas de que algun pare/mare o tutor d’un jugador, abans, durant o després de l’entrenament o partit, vulga fer algun comentari de tipus tàctic, tècnic, queixa o reclamació, se’ls remetrà al coordinador.
 • Podran tindre un segon entrenador, ja siga proposat per ell mateix o designat directament per el director esportiu, el qual tindrà sempre, la facultat de nomenar o destituir al segon entrenador.
 • Convocaran en cada partit els jugadors que estime oportú, basant-se en criteris esportius, tècnics o disciplinaris.
 • A ser informats per qui corresponga dels assumptes que concerneixen al Club en general i a ells en particular, dins de l’àmbit de les seues competències.
 • A ser tractats amb correcció i respecte per la resta d’estament i integrants del Club.
 • Rebre l’equipament oficial del club tan per als partits com per als entrenaments.
 • Rebre assessorament per part del coordinador/a.
 • Ser substituït per un altre entrenador/a en cas de malaltia o no poder assistir a l’entrenament i/o partit per d’altres motius justificats.
 • Rebre la compensació de les seues despeses en la forma, temps i quanties acordades amb el Club.

Deures dels entrenadors

 • Executar la planificació de la temporada i de les activitats al seu càrrec planificades i aprovades per la comissió esportiva, desenvolupar-les i complir amb la programació establerta.
 • Participar obligatòriament, menys en el cas de falta excepcional i justificada, en totes les activitats programades, així com en aquelles en les que siga convocat.
 • Mantindre l’aspecte personal i tècnic-esportiu una conducta digna i respectuosa amb el programa de formació del Club en el desenvolupament de la seues funcions, així com en la seua relació amb els diferents estaments i membres del Club, especialment amb els jugadors, arbitres i equips rivals.
 • Desenvolupar amb competència i puntualitat les feines i activitats corresponents. L’entrenador ha de ser el primer en arribar i l’últim en anar-se’n de l’equip tant en entrenaments com als partits.
 • Atendre les consultes dels jugadors, estimular el seu esforç i afavorir la convivència i el desenvolupament de tots els valors redactats en programa de formació del Club.
 • No parlar de temes tècnics i tàctics relacionats amb els equips del club amb els pares/mares o tutors dels jugadors.
 • Aplicar les normes de disciplina i convivència del Club, en el nivell de la seua competència.
 • Complimentar els registres de control que el Club posa a la seua disposició i que recolliran els aspectes tècnics, tàctics, l’assistència i el comportament dels jugadors, entre altres.
 • Estan obligats i són els responsables de col·locar, cuidar i guardar el material necessari pel desenvolupament dels entrenaments i partits.
 • Respectar i complir els acords presos per la Junta Directiva
 • Portar sempre l’equipament esportiu oficial, que se li ha cedit, en l’activitat que es duga a terme ja siga en entrenaments, partits o altres activitats.
 • Avisar al coordinador en el cas que no s’haja pogut trobar un substitut, per absència als entrenaments o cancel·lació d’un partit o el canvi de l’horari d’un partit.
 • Tindre possessió del carnet d’entrenador o document oficial, expedit per la Federació Valenciana de Futbol o el Consell Esportiu corresponent, que els faculte per a exercir les funcions que li són pròpies. En cas de no disposar d’aquesta titulació, serà requisit obligatori obtenir-lo dins els terminis establerts en la Federació Valenciana de Futbol o Consell Esportiu, anant a càrrec dels entrenadors els costos derivats de la seva obtenció, així com estar al dia de la mutualitat.
 • Hauran de coordinar l’assistència en el cas de lesió d’un jugador i comunicar-ho d’immediat a la comissió esportiva.
 • Han de consultar al coordinador si ha de realitzar o no l’entrenament per condicions climatològiques.
 • Controlar els jugadors/es en el moment de la dutxa per evitar possibles conflictes.
 • Els dies de partit, donarà per finalitzada la seua tasca quan s’haja acabat l’activitat i els jugadors isquen dels vestidors a la fi del partit. Controlaran que ningú es deixe la indumentària i que tots els jugadors siguen recollits, si és el cas, pels seus pares o tutors.
 • Comunicaran al coordinador qualsevol incidència que s’haja produït.
 • Tot entrenador en cas de causar baixa del club haurà de retornar obligatòriament a l’entitat, tot l’equipatge oficial que li ha cedit el club per portar a terme la seua tasca esportiva.

Jugadors

Drets dels jugadors

 • El jugador té dret a rebre una formació esportiva de qualitat.
 • Tots els jugadors/es tenen dret que es respecte la seua integritat física, moral i la seua dignitat personal, no podent ser objecte de vexacions físiques o morals.
 • Tots els jugadors tenen dret a les mateixes oportunitats d’accés als diferents nivells esportius. No hi haurà més limitacions que les derivades del seu aprofitament o de les seues aptituds per a jugar al futbol. Per assegurar aquest dret, el Club es compromet a facilitar:
 • Un entrenador/a per equip.
 • Instal·lacions esportives adequades.
 • Equipament esportiu.
 • Un horari d’entrenament.
 • La participació de tots els equips en Competicions oficials.
 • L’ensenyament de la disciplina esportiva elegida.
 • La deguda educació esportiva que contribuïsca a completar la formació integral de l’esportista.
 • Els jugadors de la categoria prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet han de jugar els minuts mínims que marca el reglament de la Federació Valenciana de Futbol, de cada partit que vagen convocats.
 • la pertinença, com a jugador de l’escola, dona dret a participar en tots els entrenaments programats per el seu equip, però en cap cas suposa la presència setmanal en les convocatòries i alineacions dels distints partits oficials o amistosos. les esmentades convocatòries i alineacions seran decidides per l’entrenador d’entre tots els jugadors possibles de ser alineats en funció de la major conveniència esportiva per a l’escola.

Deures dels jugadors

 • Assistir obligatòriament als entrenaments prèviament establerts, esforçant-se i obligant-se a aprendre i millorar en tots els aspectes.
 • Hauran d’estar completament equipats (amb l’equipació esportiva d’entrenament oficial del club) i preparats per donar inici a l’entrenament amb puntualitat.
 • Assistir a tots els partits que siguen convocats i amb l’antelació determinada per l’entrenador/a, amb l’equipació esportiva que corresponga en cada moment. Sent l’equipament esportiu el principal element identificador, els jugadors/es estan obligats a portar-lo, complint les especificacions que per al mateix es detallen.
 • Justificar les absències als entrenaments i partits en aquells casos en els que no puga acudir, havent-ho de comunicar al seu entrenador/a amb la deguda antelació (un mínim de 2 hores a la celebració del entrenament i de 48 hores per a un partit), llevat causes de força major.
 • Tindre cura del material esportiu del Club i de les seues instal·lacions, com també amb les instal·lacions i materials del camp contrari, fent un ús adequat i correcte dels mateixos.
 • La conducta dels jugadors del Club ha de ser sempre extremadament correcta tant en els partits, actes, entrenaments, desplaçaments, concentracions, etc. I ha de tractar amb respecte als companys, entrenadors/es, rivals, arbitres, aficionats i a qualsevol altra persona relacionada amb el Club.
 • Ha de mantindre amb els companys una relació correcta i cordial. Evitarà els insults i les bromes pesades i de mal gust, així com les agressions físiques i tot el que puga alterar el bon ambient necessari per assolir els objectius que s’ha marcat l’entitat. Si no és així, pot ser sancionat pel Club.
 • L’entrenador/a ha d’estar al corrent de les lesions, malalties i de les condicions físiques i anímiques que impedeixin el jugador/a rendir en els entrenaments.
 • El jugador/a haurà d’estar disposat sempre per a qualsevol tipus d’entrenament i per passar a formar part, transitòria o definitivament, d’un altre equip del Club si els coordinadors/es ho consideren oportú.
 • El jugador del Club respectarà sempre la decisió de no anar convocat, tant si es per decisió tècnica com disciplinaria; aprovada prèviament per director esportiu.
 • El jugador del Club pot ser canviat d’un equip del Club a un altre en qualsevol moment de la temporada, seguint un criteri tècnic o disciplinari i aprovat prèviament per el directiu esportiu.
 • Totes aquelles decisions i ordres que done l’entrenador/a en el transcurs del partit hauran de ser respectades pels jugadors/es, vetllant sempre pel bon funcionament de l’equip.
 • Durant el partit o entrenament no ha de portar rellotge, arracades, pírcings o altres elements que puguen causar dany, voluntari o no, a ell mateix o a un company.
 • En els partits, les decisions que puga prendre l’àrbitre, abans, durant i després del partit hauran de ser respectades en tot moment, sense cap tipus de protesta. Les persones autoritzades a dirigir-se al estament arbitral dins el terreny de joc seran l’entrenador/a, el delegat/da i el capità/na de l’equip, sempre que ho facen amb el respecte i el to deguts.
 • Una vegada acabe el partit els jugadors saludaran als jugadors de l’altre equip, a l’àrbitre i també als jugadors de la banqueta.
 • És un deure obligatori de tots els jugadors la higiene personal. Estan obligats a la dutxa desprès de tots els partits; en cas dels entrenaments es deixarà a criteri de cadascú. La dutxa es podrà suprimir a criteri de l’entrenador sempre que les instal·lacions no complisquen les condicions higièniques sanitàries.
 • Cap jugador podrà entrenar o realitzar proves en un altre Club sense l’autorització expressa del Director Esportiu.

Pares, mares i tutors i familiars en general

La inscripció d’un jugador al Club suposa el coneixement i l’acceptació per part dels pares/tutors del reglament intern, així com procurar que ells  mateixos i els seus fills i filles el respecten i el complisquen.

Drets dels pares, mares i tutors i familiars en general

Els drets i les obligacions dels pares recollits en el present Reglament, s’entendran referits, en el cas d’absència d’aquests, als tutors o representant legal del jugador de futbol base.

 • A ser informats de la marxa esportiva i del comportament dels seus fills.
 • Al fet que siguen escoltades les seues queixes i/o suggeriments pels coordinadors, entrenadors i monitors, a través dels llits habilitats a aquest efecte.
 • A donar de baixa de l’Escola al seu fill en qualsevol moment, finalitzant així el compromís global de l’Escola amb aquest.

Obligacions dels pares, mares i tutors i familiars en general

 • Al principi de cada temporada, facilitaran al Club les dades identificatives, administratives i autoritzacions que es sol·licitin.
 • Seran responsables de que la documentació sol·licitada pel Club  estiga vigent i presentar-la dins dels terminis assenyalats.
 • Es comprometen a efectuar els pagaments acordats i demanats pel Club de la manera i terminis establerts.
 • Cal estar al corrent de pagament de les quotes. En cas contrari, la Junta Directiva remetrà una advertència per escrit. Als 7 dies de l’advertència, si no es regularitza la situació, el jugador podrà ser vetat a participar en els entrenaments i, en conseqüència, no serà convocat pels partits fins a l’abonament de les quotes pendents. En situacions atípiques o especials, la Junta Directiva determinarà les actuacions que calga portar a terme.
 • Quan un jugador desitge tramitar la baixa per abandonar l’entitat, haurà de sol·licitar i motivar la seua petició davant l’entrenador i el director esportiu. En qualsevol cas, si té quotes pendents, no obtindrà la baixa fins que aquestes no hagen segut abonades.
 • Qualsevol baixa com a jugador del Club, una vegada emplenat, enviat el formulari en línia de preinscripció i abonat les quotes establides, no comportarà cap devolució de la quantitat abonada fins a aqueix moment. Si la baixa implicara la baixa federativa en el Club per a causar alta en un altre Club, sempre que el Club l’autoritze, el jugador haurà d’abonar la quota íntegra de la temporada. Sense l’abonament d’aquesta quantitat i sense l’autorització del Club, no serà proporcionada l’esmentada baixa.
 • Per a les competicions que requerisquen desplaçaments dels jugadors, els familiars d’aquests assumiran el transport posant a disposició el seu vehicle.
 • Portar als jugadors puntualment als entrenaments, esdeveniments cívics i esportius programats. El retard justificat o la no-assistència és deurà comunicar SEMPRE de manera privada i el més aviat possible a l’entrenador. Els dies de pluja o de climatologia adversa serà l’entrenador/a qui determine si suspén l’entrenament, avisant als familiars amb la major antelació que li seguisca possible. No avisar a l’entrenador de la no -assitència o no assistir al entrenament sense causa justificada, implica una sanció en el partit d’*eixa setmana.
 • Tenen prohibit l’accés als vestuaris i al terreny de joc, ni en entrenaments ni en partits exceptuant als jugadors querubins i sempre amb l’autorització de l’entrenador.
 • Assumir les decisions dels entrenadors, monitors, director esportiu i/o coordinadors que afecten l’equip del seu fill o concretament al seu fill. Durant el desenvolupament dels entrenaments o partits, inclosos els descansos, s’abstindran en tot moment d’aconsellar o recomanar, tant als jugadors com als entrenadors, accions que siguen competència exclusiva de l’entrenador.
 • Respectar al màxim a l’àrbitre, jugadors, entrenadors i afició de la resta d’equips. El respecte mai intoxicarà al jugador de pensaments  negatius. Si no som els millors en quant al respecte, no podem pretendre que els nostres jugadors siguen els millors com a persones. De cap manera es toleraran faltes de respecte, tant a nivell gestual com oral, dirigida a qualsevol component de l’equip rival, ni al públic adversari, ni àrbitres, tractant d’evitar males paraules i amb un comportament impecable i exemplar.
 • Animar, ajudar i col·laborar en tot allò que afavorisca la bona marxa del Club, ja que són part important i necessària per al bon funcionament d’aquest.
 • Qualsevol membre del Club (Directius o cos tècnic) podrà demanar als pares/mares/tutors la correcció davant de qualsevol comportament inadequat en l’entrenament o partits, iniciant en cas greu l’obertura d’un expedient sancionador.
 • En el cas d’una lesió o accident, comunicar-ho immediatament a l’entrenador o Club per a gestionar l’assistència amb la mútua concertada, seguint el protocol referit d’Accidents i lesions de la nostra pàgina web.
 • Ajudeu-nos a implantar una actitud positiva cap als àrbitres: també són esportistes i es poden equivocar, com ho poden fer els nostres fills i jugadors. Criticar-los o insultar-los és un fet greu que no ens beneficiarà mai, ni a l’equip ni a l’Entitat.

EQUIPACIÓ

 • Els jugadors i tècnics tenen l’obligació d’utilitzar en concentracions, entrenaments, partits, i en general, en qualsevol activitat que el Club considere oficial, l’equipació oficial del club.
 • Aquesta equipació oficial del club (menys la segona equipació) haurà de ser comprada per cada jugador, al lloc dessignat pel Club i anant al seu càrrec el cost econòmic de la mateixa.
 • El jugador es el màxim responsable de portar l’equipació de partit, en cas de no portar-la pot quedar exclòs de la convocatòria.
 • Les botes, canelleres i guants, seran d’elecció personal de cada jugador, adquirint aquest material pel seu propi compte, però tenint en compte que la samarreta tècnica interior (si es porta) ha de ser de color negre.
 • Es considera molt important l’aspecte del jugador en els partits, (tant abans, com durant, com després), i en actes on vaja en representació del Club. Els uniformes i equipatges del Club hauran d’estar sempre en perfecte estat de conservació i color.
 • En cas que calga fer servir la segona equipació, aquesta serà recollida pel delegat i entregada el dia del partit al entrenador; finalitzat el partit, el delegat l’haurà de recollir i retornar al encarregat de material del Club a poder ser el mateix dia de partit o, com a molt tard, el primer dia d’entrenament.
 • De la mateixa manera els tècnics són responsables de la cura i conservació de l’equipament que se li haja entregat.
 • Cada jugador serà propietari de la seua equipació i, obligatòriament, haurà de coincidir amb el model i marca dessignats pel club i encarregada al proveidor indica.

EL VESTIDOR

El vestidor, ja siga el propi o l’alié, té una doble finalitat: Per una part, per a que els jugadors es canvien de roba abans i després dels entrenaments i partits, i per una altra, per rebre les instruccions, intercanviar opinions i solucionar problemes interns relacionats amb l’equip, constituint-se en el lloc de major intimitat per al jugador.

Per tots aquests motius és necessària l’aplicació de les següents normes:

 • El vestidor, ja siga propi o aliè, queda destinat per a ús exclusiu de jugadors i tècnics.
 • Tots els jugadors i entrenadors han de mantindre les instal·lacions netes i en perfectes condicions.
 • L’actitud de jugadors i entrenadors en els vestidors ha de ser correcta en tot moment, sense alçar la veu ni produir destrosses o altercats.
 • L’incompliment de les normes anteriors serà considerat com a falta greu i es comunicarà al director esportiu.
 • No es podran fer fotos ni filmar vídeos dins dels vestidors exceptuant casos extraordinaris i amb l’autorització de l’entrenador.
 • És obligació de cada jugador responsabilitzar-se del seu equipament i roba personal, evitant desordres i pèrdues de qualsevol objecte personal (tipus telèfon mòbil, tablet, etc…; en cap cas el club es fa responsable de la perdua d’objectes personals dels jugadors dins dels vestidors.

NORMES GENERALS DE DISCIPLINA DEPORTIVA

DISPOSICIONS GENERALS

La present normativa serà d’aplicació a tots els jugadors/es del Club. Els membres de la Junta Directiva en general, el Director Esportiu, coordinadors/es i entrenadors/es en particular, posaran especial cura en la prevenció de les actuacions disciplinàries presents en aquesta normativa, mitjançant el contacte i col·laboració constants.

Sense perjudici d’accions posteriors, els entrenadors/es podran adoptar les mesures que consideren pertinents per a mantindre l’ordre dins de l’equip, comunicant-les amb posterioritat al Director Esportiu – Coordinadors/es.

Les infraccions

 • El present Règlament Intern serà d’aplicació per a tots els membres que formen part del Club, inclosos pares, mares, tutors legals i familiars en general.
 • Les faltes són conductes o actes contraris als valors que ha estipulat el Club i que resulten perjudicials per al bon funcionament o la seva imatge institucional.
 • Les faltes poden ser lleus, greus o molt greus.

Faltes lleus

 • Faltes injustificades de puntualitat i/o assistència a entrenaments, partits i activitats programades.
 • Actitud passiva que altere lleument el desenvolupament normal de les activitats.
 • Mostres de desconsideració i/o incorreccions, de caràcter lleu, dirigides a qualsevol membre del Club, equips contraris, àrbitres i públic en general.
 • Causar danys de caràcter lleu, de manera intencionada, en el material esportiu, en les instal·lacions o objectes/pertinences de qualsevol membre del Club.
 • Incompliment de l’obligatorietat de vestir amb la indumentària del club.
 • La comissió d’actes de caràcter lleu que alteren el normal funcionament de les activitats.

Faltes greus

 • La reiteració de faltes injustificades de puntualitat i/o assistència als entrenaments, partits i actes acordats. A tal efecte, es considerarà reiteració a partir de tres faltes d’assistència o absències.
 • La reiteració en mostres de desconsideració i/o incorreccions, dirigides a qualsevol membre del Club, equips contraris, àrbitres i públic en general, així com qualsevol comportament greu d’aquest tipus, considerant-se englobats actes com amenaces o indisciplina reiterada.
 • Causar danys de caràcter greu, de manera intencionada, en el material esportiu, en les instal·lacions (pròpies o alienes) o objectes/pertinences de qualsevol membre del Club.
 • La realització d’actes de caràcter greu que alteren el normal funcionament de les activitats.
 • Acumular tres faltes lleus durant la temporada.

Faltes molt greus

 • Els actes d’indisciplina, injúries o ofenses molt greus contra membres del Club i/o altres que deterioren la imatge del Club.
 • L’agressió física o amenaça greu a membres del Club, altres clubs, així com àrbitres, espectadors… que ocasione un greu perjudici per a la imatge institucional.
 • Causar danys de caràcter molt greu, de manera intencionada, en el material esportiu, en les instal·lacions (pròpies o alienes) o objectes/pertinences de qualsevol membre del Club.
 • Contravindre greument aquest Reglament Intern.
 • La comissió de tres faltes greus durant la temporada.

Les sancions

Per la comissió de les faltes enumerades s’imposaran les següents sancions:

Per faltes lleus:

 • Amonestació privada.
 • Amonestació escrita i que serà comunicada als pares/mares.
 • Suspensió de la pràctica esportiva per un temps no superior a 7 dies.

Per faltes greus:

 • Apercebiment, en el cas de continues faltes injustificades d’assistència, en el que s’inclourà un informe detallat de l’entrenador/a corresponent i del Director Esportiu, Coordinador/a corresponent sobre aquesta actitud.
 • Canvi d’equip del jugador/a, si fos possible.
 • Suspensió del dret de pràctica esportiva per un període de temps de 8 a 15 dies.

Per faltes molt greus:

 • Pèrdua del dret a la pràctica esportiva per un període entre 16 dies i la resta de la temporada en joc.

La Junta Directiva podrà acordar la readmissió del jugador/a prèvia petició i comprovació d’un canvi positiu.

Competència i procediment sancionador.

Per procedir a posar en pràctica el present Reglament Intern, la Junta Directiva del club crearà el Comitè de Disciplina que estarà compost per quatre persones: el President o la persona en qui delegue, el Director Esportiu, un vocal i el secretari de la Junta Directiva. A falta del Director Esportiu, el seu lloc serà ocupat per un Coordinador/a. Aquest comitè te la finalitat d’instruir l’expedient sancionador i proposar a la Junta Directiva la sanció a aplicar en el seu cas i pot demanar per a la seua resolució els informes o dictàmens tècnics precisos.

La graduació o tipificació, i imposició de les sancions correspon a la Junta Directiva. El procediment sancionador serà el següent:

 • L’obertura d’un expedient sancionador haurà d’acordar-se per la Junta Directiva en el menor termini possible, i en tot cas en el termini màxim de quinze dies hàbils des que es tinguera notícia de la suposada infracció. Abans de l’obertura d’aquest, el Comitè de Disciplina tindrà que informar al President i als vicepresidents.
 • Una vegada formulat el plec de càrrecs i tipificada la infracció pel Comitè de Disciplina, ha de traslladar a l’infractor, i si és menor d’edat, als seus pares/mares, tutors o representants legals, comunicant la falta imputada i la proposta de sanció.
 • Una volta comunicat a l’infractor/a o als seus representants legals el plec de càrrecs formulat, aquests disposaran del termini de cinc dies hàbils per formalitzar les al·legacions que estimen oportunes.
 • El Comitè de Disciplina podrà proposar l’arxiu i sobreseïment de l’expedient sancionador quan concórreguen circumstàncies que així ho aconsellen. Una volta transcorregut el termini per formular al·legacions (hagen segut o no presentades) el Comitè de Disciplina dictarà en el termini màxim de cinc dies. En qualsevol cas, l’expedient caduca si en el termini de tres mesos des de la seua obertura no haja segut dictada resolució.
 • Les faltes lleus prescriuran en el termini d’un mes, les greus en el termini de dos mesos i les molt greus en el termini de tres mesos. En qualsevol cas, l’obertura d’un expedient disciplinari suposarà la interrupció del còmput dels terminis de prescripció i / o caducitat.
 • La Junta Directiva, a proposta del Comitè de Disciplina, pot acordar la mesura cautelar de suspensió en la pràctica esportiva mentrestant dure la tramitació de l’expedient sancionador, i en tant no recaiga resolució ferma.
 • Les sancions imposades per la Junta Directiva podran ser recorregudes:
  • Si es tracta d’una infracció contra la conducta federativa, el recurs es presentarà davant el comitè d’apel·lació de la federació Valenciana de futbol en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de I’acte impugnat.
  • Si es tracta d’una sanció per infracció de les normes associatives el recurs es presentarà davant l’autoritat judicial, en el termini de 40 dies següents a la notificació de l’acte impugnat.

DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA: Entrada en vigor.

El present Reglament Intern entrarà en vigor a partir de la seua aprovació per l’Assemblea del Club, una volta aprovat per la Junta Directiva del Club en reunió ordinària o extraordinària.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA: Modificacions.

Les modificacions a aquest Reglament Intern les ha d’aprovar l’Assemblea General del Club, en reunió ordinària o extraordinària, i a proposta de la Junta Directiva.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA: Clàusula derogatòria.

A partir de la seua entrada en vigor, queden derogats qualsevol norma o acord adoptats pel Club que es s’oposen expressament o tàcitament al present reglament intern.

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA: Aquest reglament ha segut aprovat per la Junta Directiva de la U.E. VALL DELS ALCALANS i entrarà  en vigor a partir de l’1 de Juliol de 2022.